Menu Zamknij

PRZEGLĄD HODOWLANY 30.09.2022

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny do hodowli wszystkich grup.

Przegląd odbędzie się w siedzibie Oddziału tj. ul. Sobieskiego 19a lok 3 Częstochowa

Zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny przyjmujemy na adres e-mail: czestochowa@zkwp.pl do 27.09.2022 r.w tytule maila prosimy wpisać „PRZEGLĄD KWALIFIKACYJNY”

Przegląd odbędzie 30.09.2022 od godz. 10.00 Sędziować będzie Sędzia Piotr Król

Potwierdzenia będą wysłane po zamknięciu zgłoszeń.

W zgłoszeniu prosimy podać:

 • imię i nazwisko właściciela psa/suki
 • dane kontaktowe
 • wniosek zgłoszenie na przegląd hodowlany
 • Warunkiem przyjęcia psa/suki na przegląd jest wysłanie poprawnie formularza zgłoszeniowego jak również dokonanie opłaty na konto Oddziału.

  Opłata za przegląd kwalifikacyjny wynosi ona 290 zł dla psów ras polskich oraz 580,00 zł dla pozostałych ras.
  Właściciele psów, które na podstawie wyniku pierwszego przeglądu przystępują do
  niego ponownie, wnoszą opłatę w wysokości 100 zł dla ras polskich oraz 200 zł dla
  pozostałych ras.Opłaty prosimy dokonywać na konto Oddziału 63 1160 2202 0000 0001 7562 5445
  Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest opłacenie bieżącej składki .

zgłoszenie na przegląd hodowlany Pobierz

Zasady organizacji PRZEGLĄDU HODOWLANEGO.

INFORMACJE OGÓLNE.
1. Przegląd hodowlany zostaje wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP. Opisane niżej zasady obowiązują od 01.05.2020 r. oraz przestają obowiązywać z chwilą przywrócenia możliwości organizowania wystaw, po ogłoszeniu odrębną uchwałą Prezydium Zarządu Głównego
2. Przegląd hodowlany jest wykonywany przez sędziego kynologicznego ZKwP właściwej dla rasy specjalności, w miarę możliwości przez sędziów członków oddziału organizującego przegląd.
3. Dokumentację przeglądu stanowi formularz (zał. Nr 1) składający się z dwóch części:                                             a) Zgłoszenia psa – zawierający dane psa                                                                                                                                                                                                  b) Protokołu przeglądu hodowlanego – zawierającego datę i miejsce przeglądu, nazwisko sędziego, miejsce na opis ważnych cech zauważonych podczas oceny, wynik przeglądu (dopuszczony do hodowli/ nie dopuszczony do hodowli/do ponownego przeglądu), podpis sędziego i podpis właściciela
4. Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP, które mają ukończone 15 miesięcy.
5. Przeglądy organizowane na podstawie niniejszych zasad nie zastępują przeglądów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
6. Psy i suki oceniane są zgodnie z wymaganiami zapisanymi we wzorcach ras i otrzymują kwalifikację hodowlaną na podstawie przepisów Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Pies/suka niezakwalifikowany do hodowli na podstawie przesłanek, nie będących wadami dyskwalifikującymi ujętymi we wzorcu rasy, ma prawo przystąpić do dwóch kolejnych przeglądów na podstawie zgody OKH lub, w razie odmowy, na podstawie decyzji GKH działającej jako organ odwoławczy
7. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli(Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13) z zastrzeżeniem pkt. I.8 niniejszego Regulaminu. Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów RHPR §10, p. 4), uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli. Stałą kwalifikację do hodowli po przeglądzie uzyskują na zasadach ogólnych.
8. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną