Menu Zamknij

!!!! PRZEGLĄD HODOWLANY !!!! ZMIANA TERMINU I SĘDZIEGO !!!!

UWAGA !!!!! PRZEGLĄD KWALIFIKACYJNY DO HODOWLI

Informujemy o zmianie sędziego na przeglądzie hodowlanym oraz o jego terminie.

Sędziować będzie Sędzia Piotr Król a przegląd odbędzie się 05.11.2020 od godziny 12:00.

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny do hodowli grup I,III.IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, RN.

Zgłoszenia na przegląd kwalifikacyjny przyjmujemy na adres e-mail: czestochowa@zkwp.pl do 02.11.2020 r.w tytule maila prosimy wpisać „PRZEGLĄD KWALIFIKACYJNY”

Przegląd odbędzie 06.11.2020 od godz. 12.00 Sędziować będzie Sędzia Maria Zasada

Zgłoszenie do grupy II prosimy zgłaszać najpóźniej do dnia 30.10.2020.

Potwierdzenia będą wysłane na maile.

W zgłoszeniu prosimy podać:

Opłaty za przegląd kwalifikacyjny
– dla członków ZKwP o/Częstochowa – 300 zł, – członkowie pozostałych Oddziałów – 500 zł.

Opłaty prosimy dokonywać na konto Oddziału 63 1160 2202 0000 0001 7562 5445
Warunkiem przystąpienia do przeglądu jest opłacenie bieżącej składki członkowskiej oraz posiadania przez psa/suki pozostałych warunków kwalifikacji hodowlanej.

Zasady organizacji PRZEGLĄDU HODOWLANEGO.

 1. INFORMACJE OGÓLNE.
 1. Przegląd hodowlany zostaje wprowadzony na czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, które uniemożliwiają organizację wystaw psów rasowych, stanowiących niezbędny element kwalifikacji hodowlanej psów zrzeszonych w ZKwP. Opisane niżej zasady obowiązują od 01.05.2020 r. oraz przestają obowiązywać z chwilą przywrócenia możliwości organizowania wystaw, po ogłoszeniu odrębną uchwałą Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Przegląd hodowlany jest wykonywany przez sędziego kynologicznego ZKwP właściwej dla rasy specjalności, w miarę możliwości przez sędziów członków oddziału organizującego przegląd.
 3. Dokumentację przeglądu stanowi formularz (zał. Nr 1) składający się z dwóch części:a)Zgłoszenia psa – zawierający dane psab)Protokołu przeglądu hodowlanego – zawierający dane psa, miejsce na opis ważnych cech zauważonych podczas oceny, wynik przeglądu (dopuszczony do hodowli/ nie dopuszczony do hodowli), data i miejsce wykonania przeglądu, nazwisko i podpis sędziego, podpis właściciela
 4. Do przeglądu mogą przystąpić psy i suki zarejestrowane w ZKwP, które mają ukończone 15 miesięcy.
 5. Przeglądy organizowane na podstawie niniejszych zasad nie zastępują przeglądów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych http://www.zkwp.pl/1.tmp/02__2020_01_reg_hodowlany.pdf
 6. Po przeglądzie hodowlanym psy i suki otrzymują stałą kwalifikację do hodowli(Regulamin Hodowli Psów Rasowych §11 i §13) z zastrzeżeniem pkt. I.7 niniejszego Regulaminu. Wyjątek stanowią suki ras wymienionych w załączniku nr 12 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, które mogą przystąpić do przeglądu po ukończeniu 12 miesięcy (z uwzględnieniem zapisów RHPR §10, p. 4), uzyskując tymczasową kwalifikację do hodowli. Stałą kwalifikację do hodowli po przeglądzie uzyskują na zasadach ogólnych. http://www.zkwp.pl/1.tmp/2019_01_reg_hodowlany_zal-12.pdf
 7. Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną). http://www.zkwp.pl/1.tmp/2020Zalacznik_nr_10_do_Regulaminu_Hodowli_Psow_Rasowych.pdf

II. ORGANIZACJA PRZEGLĄDU HODOWLANEGO

 1. Przegląd hodowlany organizowany jest przez Zarząd Oddziału.
 2. Przeglądy powinni przeprowadzać sędziowie międzynarodowi właściwej dla rasy specjalności. Jednakże, celem ścisłego przestrzegania obowiązujących rozporządzeń w okresie trwającej epidemii, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia przeglądu hodowlanego przez sędziego krajowego właściwej dla rasy specjalności, w sytuacji, gdy sędzia takiej rangi jest członkiem oddziału organizującego przegląd i jest jedynym sędzią tej specjalności w oddziale. W przypadku konieczności zaproszenia sędziego spoza oddziału, organizatorzy mają obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów i zaproszenia sędziego międzynarodowego.
 3. Miejsce, w którym ma się odbyć przegląd, musi spełniać warunki do oceny psów w statyce oraz w ruchu. Dla ras ocenianych na stole (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych) organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiedni stół do oceny.
 4. Organizacja przeglądu, w tym liczba zgromadzonych psów, muszą pozostawać w zgodzie z regulacjami wprowadzonymi przez władze państwowe w związku z epidemią COVID-19
 5. Psy uczestniczą w przeglądach organizowanych w oddziałach, w których są zarejestrowane. W uzasadnionych wypadkach mogą przejść przegląd w innym oddziale Związku, każdorazowo za zgodą OKH macierzystego oddziału właściciela psa.
 6. O terminie i miejscu organizacji przeglądu oddział informuje swoich członków poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, mediach społecznościowych lub w inny sposób zapewniający szeroki dostęp do informacji. Oddział może organizować dowolną liczbę przeglądów w zależności od potrzeby i możliwości, decyzja w tej sprawie należy do zarządu oddziału.
 7. Psy na przegląd zgłaszane są przez hodowców na formularzu (załącznik nr 1), co umożliwia przygotowanie dokumentacji oraz weryfikację psów pod kątem ich prawa do przystąpienia do przeglądu.